Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Ls Lê Quốc Quân phản bác lệnh giáo dục tại xã

VRNs (02.02.2012) - Hà Nội – Ngày 30.01.2012 vừa qua, luật sư Lê Quốc Quân đã có Bản lên tiếng, phản bác Quyết định Số 06/QĐ-UB của UBND Phường Yên Hòa về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã đối với công dân Lê Quốc Quân.Theo luật sư Quân, quyết định này ban hành trái pháp luật và đặt ra một tiền lệ nguy hiểm, tước bỏ quyền tự do công dân không qua thủ tục tư pháp.

VRNs xin giới thiệu Bản lên tiếng này.