Thứ Tư, ngày 29 tháng 6 năm 2011

Thánh lễ truyền chức linh mục